Aquareef Store

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site Aquareef Store richt zich voornamelijk op de Nederlandse en Belgische markt.

2. Totstandkoming overeenkomst Een koopovereenkomst komt tot stand tijdens het plaatsen van een bestelling. Hiervoor wordt 2 maal gevraagd deze bestelling te plaatsen en ook onze algemene voorwaarden te accepteren.

Bestellingen met betaling via vooruitbetaling per bank Indien betaald wordt met vooruitbetaling per bank, ontvangt de wederpartij via email een opdrachtbevestiging van ons, op het moment dat de betaling door ons ontvangen is. De controle van uw betaling vind altijd plaats voordat uw bestelling handmatig geaccepteerd wordt door ons.

Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

3. Betaling Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de besteldatum. Betaling dient vooraf gedaan te worden ook bij het ophalen van producten. Indien wij uw betaling niet binnen 7 dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

4. Levertijd De bestelde artikelen worden in de regel binnen 14 werkdagen, na ontvangst van de betaling, geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aquareef Store zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dienen wij dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming en/of aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Indien de producten of bestelling zijn afgeleverd bij de buren, huisgenoten of derden, zijn indien zij hiervoor getekend hebben zij ten alle tijden aansprakelijk voor het niet compleet, defect of zoekgeraakt zijn van de bestelling. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht hetgeen overeengekomen is door welke omstandigheid niet haalbaar zijn dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd aan te vragen. Aquareef Store hanteert zowaar geen voorraad, dit houdt in dat de meeste artikelen diezelfde of de dag daarop worden besteld op het moment dat wij de betaling hiervan ontvangen hebben en worden daarna z.s.m. uitgeleverd. De levertijd van onderdelen is +/- 2 weken. Levertijd vissen, koralen en ongewervelde. Deze worden in overleg met de koper opgehaald op afspraak. Als deze bestelling wordt geplaatst zullen wij z.s.m. contact opnemen met de koper om hiervoor een status te geven over de voorraad en om een afspraak te maken zodat deze kunnen worden opgehaald.

5. Verzending en bezorging Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

a) Verzending van Aquaria. Aquaria kunnen niet via de reguliere post en/of pakketdienst verzonden worden in verband met beschadigingen. Deze worden door Aquareef Store of een aparte koerier bezorgd. Voor bezorging van aquaria wordt contact opgenomen met de koper voor het doorgeven van de bezorgdatum en tijdstip

b) Verzending van grote en/of zware producten Artikelen en zendingen met een totaal gewicht boven de 30 kilo kunnen niet in 1 pakket verzonden worden, deze kunnen wel indien mogelijk als 2 aparte zendingen aangeboden worden. Neem via info@aquareefstore.nl contact met ons op voor overleg hieromtrent.

6. Prijzen De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten cq andere fouten.

a) Prijzen aquaria. De prijzen vermeld bij aquaria zijn exclusief bezorgkosten. Voor alle glazen aquaria gelden afwijkende bezorgkosten in verband met artikel 5a. De koper ontvangt van Aquareef Store een vrijblijvende prijsopgave van de bezorgkosten via email.

b) Prijzen grote en/of zware producten De prijzen vermeld bij grote en/of zware producten zijn exclusief bezorgkosten. Hiervoor gelden afwijkende bezorgkosten in verband met artikel 5b. De wederpartij ontvangt van Aquareef Store een vrijblijvende prijsopgave van de bezorgkosten via email.

7. Reclames De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aquareef Store te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 24 uur nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis her levering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen, hetzij het aankoop bedrag van het product te crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via e-mail: info@aquareefstore.nl.

8. Herroepingsrecht De koper heeft het recht om binnen 14 werkdagen (zaterdag, zondag en feestdagen tellen niet mee) na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn en voor voeding, test-sets en op maat gebouwde producten zoals Aquaria. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden binnen dit termijn van 14 dagen. De verzendkosten komen voor rekening van de koper en worden derhalve niet vergoed. Aquareef Store betaald binnen een periode van 14 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen of het annuleren van de bestelling het betaalde bedrag terug aan de koper.

a) Artikelen buiten de standaard voorraad Artikelen die niet op www.aquareefstore.nl staan en op speciaal verzoek van de klant worden besteld vallen buiten de herroepingsrecht.

9. Geschillen Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

10. Buitengerechtelijke incassokosten Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden. Indien Aquareef Store na uitblijven van een betaling van een bestelling welke bezorgd is een incassobureau inschakelt, zullen alle gemaakte kosten verhaald worden op de wederpartij

11. Overmacht Indien Aquareef Store door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Aquareef Store wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

12. Garantie Met betrekking tot producten van derden is Aquareef Store tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Sommige fabrikanten leveren bij hun artikelen een garantie kaart, bewaar deze goed omdat u deze nodig heeft om garantie te verkrijgen, met deze kaart bewijst u dat het betreffende product bij Aquareef Store gekocht heeft. Bij het ontbreken van de garantiekaart vervalt de garantie.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Aquareef Store liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Aquareef Store is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

13. Aansprakelijkheid Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Aquareef Store in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Aquareef Store niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Aquareef Store. De klant vrijwaart Aquareef Store te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Aquareef Store blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Aquareef Store de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Aquareef Store ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14. Overige bepalingen In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Aquareef Store.